REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną na stronie sklep.somfy.pl przez Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Somfy), adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309 .

Konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z Somfy wykorzystując następujące dane kontaktowe:

a) adres korespondencyjny przedsiębiorstwa: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa,

b) adres poczty elektronicznej: sklep.pl@somfy.com,

c) numer telefonu: +48 22 509 53 00


§ 1 Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie następujące określenia oznaczają:

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje w Sklepie Towar od Sprzedawcy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą lub Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC;

Konto Użytkownika– podstrona Strony, zabezpieczona hasłem ustanowionym przez Użytkownika, na której zapisane są informacje o Użytkowniku i jego zamówieniach, która umożliwia zapoznanie się ze statusem danego zamówienia, historią zamówień, jak również zamawianie Towarów bez potrzeby każdorazowego wypełniania formularza zamówienia;

Newsletter - biuletyn informacyjny rozsyłany drogą elektroniczną do Użytkowników, którzy wyrażą wolę jego otrzymywania, zawierający w szczególności aktualne informacje na temat Towarów z asortymentu Sklepu, w tym również na temat nowości i promocji; Sprzedawca lub Usługodawca – Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309

Regulamin – niniejszy regulamin;

Sklep – sklep internetowy działający na Stronie. Towary kupowane w Sklepie dostarczane są wyłącznie na terytorium Polski. Kontakt telefoniczny ze Sklepem możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W Sklepie nie jest prowadzona sprzedaż hurtowa. Sprzedażą hurtową jest sprzedaż więcej niż 10 takich samych Towarów. Osoby zainteresowane sprzedażą hurtową proszone są o kontakt z Somfy e-mailem na adres: zamowienia@somfy.com;

Strona – serwis internetowy działający pod adresem sklep.somfy.pl Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Usługodawcy;

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Użytkownik – użytkownik Internetu, w tym będący Klientem, korzystający ze Strony;


§ 2 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.).

2. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na Stronie następujące nieodpłatne usługi: a) prezentowanie Towarów z asortymentu Sprzedawcy, b) interaktywny formularz do składania zamówień Towarów ze Sklepu, c) Newsletter, d) Konto Użytkownika.

3. Zapoznanie się z treścią Strony, w szczególności z asortymentem Sklepu, a także złożenie zamówienia nie wymaga posiadania Konta Użytkownika ani wyrażenia woli otrzymywania Newslettera.

4. Użytkownik (usługobiorca) może w każdym czasie zapisać na swoim urządzeniu treść Regulaminu zamieszczonego na Stronie, jak również wydrukować go ze Strony. Na żądanie Użytkownika, Usługodawca prześle mu Regulamin w formie pliku „.pdf” na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika.

5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to: a) urządzenie z dostępem do internetu (komputer, tablet, smartfon), b) przeglądarka internetowa z włączoną obsługą skryptu JavaScript i cookies - Google Chrome , Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera w aktualnej wersji lub inna zgodna z nimi przeglądarka internetowa, c) ważne konto poczty elektronicznej Użytkownika.

6. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, dobrych obyczajów i postanowień Regulaminu.

7. Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w drodze wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną, o zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.

8. Zakładając Konto Użytkownika lub korzystając z interaktywnego formularza do składania zamówień Towarów ze Sklepu Użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych i dokładnych informacji. Podanie nieprawdziwych lub niedokładnych informacji może uniemożliwić realizację zamówienia.

9. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę drogą elektroniczną można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: serwis_pl@somfy.com lub pisemnie na adres Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice W reklamacji Użytkownik powinien opisać czego dotyczy reklamacja, czego się domaga, a także podać adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny, na który ma nastąpić odpowiedź Usługodawcy. W braku podania tych danych, Usługodawca odpowie Użytkownikowi na adres, z którego otrzymał reklamację lub adres podany przez Użytkownika podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta Użytkownika. Usługodawca rozpozna reklamację bez zbędnej zwłoki, a gdy Użytkownik jest Konsumentem dodatkowo nie później niż w terminie czternastu dni. W wypadku odmownego rozstrzygnięcia reklamacji przez Usługodawcę, Użytkownik otrzyma wiadomość z uzasadnieniem odmowy.


§ 3 Nieodpłatne umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

1. Umowa o świadczenie usługi polegającej na prezentowaniu Towarów z asortymentu Sprzedawcy zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą przystąpienia przez Użytkownika do korzystania ze Strony. Użytkownik może ją rozwiązać w każdym czasie, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze skutkiem natychmiastowym poprzez opuszczenie Strony.

2. Umowa o świadczenie usługi interaktywnego formularza do składania zamówień Towarów ze Sklepu zawierana jest na czas określony począwszy od rozpoczęcia wypełniania formularza przez Użytkownika do zakończenia lub przerwania jego wypełniania. Użytkownik może ją rozwiązać w każdym czasie, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, ze skutkiem natychmiastowym poprzez opuszczenie Strony.

3. Umowa o świadczenie usługi Newsletter zawierana jest na czas nieokreślony z chwilą wyrażenia przez Użytkownika woli otrzymywania Newslettera poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na Stronie. Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej jest niezbędne do świadczenia usługi Newsletter. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, poprzez wysłanie Usługodawcy e-maila informującego o woli rezygnacji z Newslettera na adres poczty elektronicznej sklep.pl@somfy.co, w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Newsletter ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez Usługodawcę.

4. W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika, która zawierana jest na czas nieokreślony, Użytkownik wypełnia dane w formularzu rejestracyjnym dostępnym na Stronie, a następnie klika w link aktywacyjny przesłany przez Usługodawcę na e-maila podanego przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik w szczególności ustanawia hasło do konta, które jest poufne i nie może być przez Użytkownika ujawniane osobom trzecim. Podanie przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, imienia i nazwiska, telefonu komórkowego, a także adresu kontaktowego i do wysyłki jest niezbędne do świadczenia usługi Konto Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poprzez wysłanie Usługodawcy e-maila informującego o woli rezygnacji usługi Konto Użytkownika na adres poczty elektronicznej sklep.pl@somfy.com, w wyniku czego umowa o świadczenie usługi Konto Użytkownika ulegnie rozwiązaniu w terminie 14 dni od dnia otrzymania e-maila przez Usługodawcę. Rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konto Użytkownika jest nieodwracalne i powoduje usunięcie dotychczas zebranych i przechowywanych informacji. Po rozwiązaniu umowy, Użytkownik może w każdym czasie zawrzeć nową umowę o świadczenie usługi Konto Użytkownika.

5. Każda umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę zawarta na czas nieokreślony może być rozwiązana przez Usługodawcę z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia. W umowach z Konsumentami rozwiązanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności w wypadku wprowadzania istotnych zmian w zakresie funkcjonalności na Stronie. W razie korzystania przez Użytkownika ze Strony lub usług w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, Usługodawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym lub czasowo odebrać Użytkownikowi możliwość korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługodawca dokonuje rozwiązania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Użytkownika.

6. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za działania podjęte w związku z naruszeniem prawa, dobrych obyczajów lub Regulaminu przez Użytkownika.

7. Użytkownik może korzystać ze Strony 24 godziny na dobę, przez siedem dni w tygodniu, przez cały rok, z wyłączeniem przerw technicznych polegających na okresowej konserwacji lub zabezpieczeniu systemu teleinformatycznego Usługodawcy


§ 4 Treści zawarte na Stronie

1. Treści zawarte na Stronie dotyczące Towarów nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia z Somfy umowy, zgodnie z art. 71 KC.

2. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.


§ 5 Składanie zamówień i umowa sprzedaży

1. Klient może składać zamówienia Towaru w Sklepie wykorzystując interaktywny formularz do składania zamówień Towarów na Stronie lub Konto Użytkownika.

2. Składając zamówienie Klient powinien wskazać: a) zamawiany Towar (nazwa i zamawiana ilość) poprzez kliknięcie przycisku „Do koszyka”, b) dane Klienta (imię i nazwisko albo nazwa i siedziba, a także adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu komórkowego), c) dane do faktury, d) dane odbiorcy Towaru i miejsca dostawy (imię i nazwisko albo nazwa i siedziba, a także adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu komórkowego), gdy są inne niż dane Klienta, e) wybrany sposób dostawy Towaru, f) wybraną formę płatności za Towar, g) kliknąć przycisk „Zamawiam i płacę”. Klient korzystający z usługi Konto Użytkownika nie musi każdorazowo wskazywać informacji z lit b), c) i d) albowiem są one zapisane na koncie Użytkownika.

3. Przed wyrażeniem przez Konsumenta woli zamówienia Towaru i zawarcia umowy sprzedaży Towaru, Konsument otrzymuje informacje, o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności zaś otrzymuje informacje o cenie Towaru albo łącznej cenie Towarów, wraz z podatkami, o opłatach za dostawę Towaru albo Towarów, a także o terminie spełnienia świadczenia.

4. Podanie danych Klienta albo odbiorcy Towaru z ust. 2 powyżej jest dobrowolne, ale konieczne w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.

5. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Sprzedawca potwierdzi jego otrzymanie za pomocą poczty elektronicznej, wskazując zamówiony Towar, jego ilość, cenę, sposób płatności, sposób dostawy oraz opłatę za dostawę.

6. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Jeżeli zawarcie umowy sprzedaży Towaru nie jest w danym czasie możliwe, wówczas Klient, zamiast otrzymać potwierdzenie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, otrzyma bez zbędnej zwłoki stosowną informację.

7. Klient może dokonać zmiany danego zamówienia w zakresie adresu dostawy, sposobu dostawy oraz może zrezygnować z zakupu części albo całości zamawianych Towarów, do czasu skompletowania zamawianych Towarów przez Somfy. W przypadku rezygnacji z zakupu części albo całości zamawianych Towarów, Somfy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od rezygnacji Klienta, zwróci Klientowi odpowiednio część albo całość otrzymanej od Klienta płatności na rachunek bankowy, z którego Somfy otrzymało zapłatę lub na żądanie Klienta na inny wskazany przez Klienta rachunek bankowy. Klient dokonuje zmiany zamówienia e-mailem wysłanym na adres: sklep.pl@somfy.com, w którym poda numeru zamówienia i zakres zmiany, której Klient chciałby dokonać. O woli zmiany zamówienia Klient może poinformować Somfy również telefonicznie dzwoniąc pod numer telefonu wskazany na Stronie. Jeżeli zmiana danego zamówienia okaże się możliwa, wówczas Somfy poinformuje o tym Klienta.

8. Faktury wysyłane będą drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w koncie Klienta lub wskazany w procesie składania zamówienia dla zakupów bez rejestracji.


§ 6 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). Wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony jest w Sklepie wraz z Regulaminem, Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z tego wzoru formularza.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć: (a) pocztą elektroniczną na adres sklep.pl@somfy.com , (b) na piśmie wysłanym na adres Usługodawcy: Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice , (c) na piśmie złożonym osobiście w przedsiębiorstwie Usługodawcy: Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

5. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Usługodawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, daną umowę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Wobec treści art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy niniejszego paragrafu, dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 7 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Usługodawca korzysta z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

2. Inspekcja Handlowa jest uprawniona i właściwa dla rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich Usługodawcy z Konsumentami. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl/, adresy stron internetowych pozostałych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, działających na obszarze poszczególnych województw znajdują się na stronie http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136, a także w rejestrze podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, znajdującego się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Więcej informacji dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, jak również w siedzibach poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz na ich stronach internetowych.

4. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy:sklep.pl@somfy.com.


§ 8 Dane osobowe

1. Informacje wymagane rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) podawane są Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Somfy. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Somfy umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której będzie Pani/Pan stroną. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Panią/Panem umowy.

4. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Panią/Panem umowy i jej wykonywania. Nie jest Pani/Pan zobowiązana/y do podania swoich danych osobowych, ale bez ich podania Somfy nie będzie mogła zawrzeć z Panią/Panem umowy.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi informatyczne.

6. Okres, przez który Pani/Pana dane będą przechowywane nie jest możliwy do ustalenia, ale możemy wskazać, że zależy on od Pani/Pana decyzji i zakończy się z chwilą gdy rozwiązana zostanie umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.


§ 9 Postanowienia końcowe

1. Usługodawca może zmieniać Regulamin. Oczekujący (przyszły) regulamin zamieszczony będzie na Stronie obok aktualnego Regulaminu wraz ze wskazaniem daty wejścia w życie, przy czym od zamieszczenia na Stronie do wejścia w życie upłynąć musi co najmniej 10 dni. Do czynności dokonanych przed zmianą Regulaminu, stosuje się postanowienia obowiązujące w dniu zawarcia umowy.

2. Usługodawca i Użytkownik, który podał Usługodawcy swój adres e-mail, zobowiązani są informować się wzajemnie o zmianach swoich kontaktowych adresów e-mail, chyba że nowe adresy e-mail są im znane lub dostępne są na Stronie. W razie zaniechania poinformowania o nowym adresie e-mail, wiadomość skierowana na ostatni znany adres e-mail uważana będzie za doręczoną. Zapis ten nie może jednak prowadzić do nałożenia na Konsumenta nowych zobowiązań.

3. Umowy podlegają prawu polskiemu. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku dokonania wyboru prawa.

4. W sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową o świadczenie usługi drogą elektroniczną, zawartą między Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Usługodawcy.

Ładuje...