Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dla osób posiadających konto

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309, adres e-mail: sklep.pl@somfy.com , nr tel.: 801 377 199, zwana dalej „Administratorem” lub „Somfy”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Somfy umowy, której będziesz stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
 3. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Somfy nie będzie mogła zawrzeć z Tobą umowy.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi informatyczne.
 5. Okres, przez który Twoje dane będą przechowywane nie jest możliwy ustalenia, ale możemy wskazać, że zależy on od Twojej decyzji co do korzystania z konta i zakończy się z chwilą gdy rozwiążesz umowę odnośnie korzystania z konta. Jeżeli jednak zawrzesz umowę sprzedaży towarów w sklepie internetowym Somfy, okres ten będzie zależny od terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy sprzedaży i zakończy się z upływem tego terminu.
 6. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych dla osób nieposiadających konta

 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej także jako: „RODO”], informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych będzie spółka Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309, adres e-mail: sklep.pl@somfy.com , nr tel.: 801 377 199, zwana dalej „Administratorem” lub „Somfy”. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest bowiem niezbędne do wykonania zawieranej z Somfy umowy, której będziesz stroną. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest wykonanie zawieranej z Tobą umowy.
 3. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest warunkiem zawarcia z Tobą umowy i jej wykonywania. Nie jesteś zobowiązana/y do podania Twoich danych osobowych, ale bez ich podania Somfy nie będzie mogła zawrzeć z Tobą umowy.
 4. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być nasi dostawcy jak: kurierzy, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi księgowe, instalatorzy urządzeń, osoby wykonujące czynności serwisowe i naprawcze urządzeń, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi prawne, podmioty świadczące na rzecz Somfy usługi informatyczne.
 5. Okres, przez który Twoje dane będą przechowywane nie jest możliwy do ustalenia, ale możemy wskazać, że okres ten jest zależny od terminu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej z Tobą umowy sprzedaży w sklepie internetowym Somfy i zakończy się z upływem tego terminu.
 6. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych.
 7. Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.

 

Ładuje...