OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Niniejszy ogólne warunki sprzedaży określają warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym na stronie sklep.somfy.pl przez Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Somfy), adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309.

§ 1 Definicje

Użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie internetowym następujące określenia oznaczają:

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje w Sklepie Towar od Sprzedawcy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC;

Koszyk - funkcjonalność Strony pozwalająca sporządzić listę Towarów wybranych przez Klienta spośród Towarów dostępnych w Sklepie;

Sprzedawca– Somfy;

Regulamin – regulamin sklepu internetowego działającego na stronie sklep.somfy.pl/regulamin;

Sklep – sklep internetowy działający na Stronie;

Strona – serwis internetowy działający pod adresem sklep.somfy.pl Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Sprzedawcy;

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Użytkownik – użytkownik internetu, w tym będący Klientem, korzystający ze Strony;

§ 2 Treści zawarte na Stronie

 1. Sprzedawca prezentuje na Stronie Towary, ich opisy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów z asortymentu Sklepu. Treści te nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.
 2. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.

§ 3 Ceny

 1. Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy.
 3. Sprzedawca może zmieniać ceny Towarów w Sklepie. Zmiana ceny Towaru pozostaje bez wpływu na cenę należną Sprzedawcy na podstawie zamówienia złożonego przed dokonaniem przez Sprzedawcę zmiany ceny Towaru w Sklepie.
 4. Ceny podane na Stronie obowiązują jedynie w Sklepie.

§ 4 Dostawa i odbiór Towarów

 1. Towary dostarczane są wyłącznie terytorium Polski.
 2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, od ilości i wartości zamówienia i wskazywane są Klientowi na Stronie podczas dokonywania przez Klienta wyboru sposobu dostawy Towaru.
 3. Całkowity koszt zamówienia, obejmujący cenę Towaru i koszty jego dostawy, wskazywany jest Klientowi, przed złożeniem przez niego zamówienia, na Stronie w Koszyku.
 4. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera. Klient może także odebrać Towar osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy pod adresem ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa , od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 10.00 do 17.00. Odbioru osobistego Towaru należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru.
 5. Wyboru sposobu dostawy Klient dokonuje podczas składania zamówienia.
 6. W uzasadnionych wypadkach zakupione Towary mogą zostać dostarczone w dwóch dostawach, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Podział dostawy na dwie części nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy.

§ 5 Sposób płatności za Towar

 1. O dostępnych sposobach płatności za Towar Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.
 2. Klient może wybierać spośród następujących sposobów płatności za Towar: a)     Płatność kartą kredytową, b)    płatnoś przelewem błyskawicznymć  Przelewy24, c)     Płatność za pobraniem
 3. Płatność za pobraniem można dokonywać do kwoty 5 tysięcy złotych brutto
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Klienta całej należnej kwoty, obejmującej cenę Towaru i koszty jego dostawy.
 5. W braku odmiennego postanowienia na Stronie, Klient powinien uiścić całą należną kwotę, obejmującą cenę Towaru i koszty jego dostawy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia od Sprzedawcy.
 6. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki, Sprzedawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż trzy dni z informacją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania zamówienia, to jest odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 491 KC.

§ 6 Termin spełnienia świadczenia (wydania Towaru) przez Sprzedawcę

Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi nastąpi w terminie 4 dni od dnia otrzymania całej należnej Sprzedawcy od Klienta kwoty, obejmującej cenę Towaru i koszty jego dostawy.

§ 7 Promocje

 1. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne i wyprzedaże na warunkach szczególnych wobec niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W szczególności Sprzedawca może przyznawać rabaty kwotowe lub procentowe obniżające cenę Towaru.
 2. Skorzystanie z promocji może być uzależnione od posiadania przez Klienta kodu rabatowego i podania go w trakcie zamawiania Towaru. Jeżeli Klient posiada kod rabatowy na zasadach określonych w warunkach danej promocji, to powinien zapoznać się z terminem ważności kodu rabatowego albowiem po upływie terminu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł zostać użyty. Kod rabatowy nie może być łączony z innym kodem albo kodami rabatowymi ani z innymi promocjami, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
 3. Promocje nie mogą się łączyć, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.
 4. Promocje prowadzone są na czas określony lub do wyczerpania Towaru objętego promocją. W braku wskazania czasu trwania promocji i braku wskazania, że promocja obowiązuje do wyczerpania Towaru przyjmuje się, że promocja trwa do odwołania przez Sprzedawcę.
 5. W wypadku, gdy promocja dotyczy sytuacji, w której Klient składa zamówienie obejmujące więcej niż jeden Towar, w szczególności zestaw promocyjny albo pakiet promocyjny, wówczas Klient nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów wchodzących w skład zestawu promocyjnego albo pakietu promocyjnego, jak również nie jest możliwy podział zestawu promocyjnego ani pakietu promocyjnego. Postanowienia niniejszego ustępu mają pierwszeństwo wobec postanowień Regulaminu.

§ 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

 1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Towaru w Sklepie może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru i z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia mu Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy sprzedaży Towaru - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). Wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony jest w Sklepie wraz z Regulaminem, Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z tego wzoru formularza.
 4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć: (a) pocztą elektroniczną na adres sklep.pl@somfy.com , (b) na piśmie wysłanym na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice  (c) na piśmie złożonym osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice
 5. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. W razie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę tę uważa się za niezawartą.
 8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument prześle zwracany Towar za pobraniem, wówczas Sprzedawca może Towar odebrać a następnie wystawić Konsumentowi fakturę VAT obejmującą kwotę pobrania.
 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b)    w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; c)     w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d)    w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e)     w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f)     dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; g)    zawartej w drodze aukcji publicznej; h)    dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 16. Wobec treści art. 38a ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.), przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.”.

§ 9 Reklamacje - wady Towarów

 1. Sprzedawca obowiązany jest dostarczać Towary bez wad.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, na podstawie przepisów KC o rękojmi za wady (art. 556 i następne KC).
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi. Jeżeli określony przez Sprzedawcę lub producenta termin przydatności Towaru do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania Towaru Konsumentowi, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tego Towaru stwierdzone przed upływem tego terminu.
 4. Jeżeli Towar ma wadę, Konsument może: (a) żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady albo (b) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady. Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady. Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Reklamacje można składać: (a) drogą poczty elektronicznej na adres: sklep.pl@somfy.com, (b) na piśmie wysłanym na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice  (c) na piśmie złożonym osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice
 6. W reklamacji Konsument powinien: (a) podać swoje imię i nazwisko, a także adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny (b) wskazać Towar, którego dotyczy reklamacja i datę jego zakupu, w szczególności podając numer zamówienia lub inne informacje pozwalające zidentyfikować Towar, (c) wskazać przyczynę reklamacji - określić wadę i datę jej pojawienia się, (d) wskazać czego się domaga, (e) podpisać reklamację, gdy jest składana na piśmie.
 7. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Sprzedawca odpowie Konsumentowi na adres, z którego otrzymał reklamację, chyba że Konsument zaznaczy w reklamacji, iż odpowiedź ma nastąpić na inny adres.
 8. Towar będący przedmiotem reklamacji Konsument zobowiązany jest dostarczyć, przesyłką albo osobiście, na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice
 9. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji udostępnianego przez Sprzedawcę na Stronie.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, w szczególności z uwagi na niewłaściwe korzystanie z Towaru przez Konsumenta, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o możliwości dokonania przez Sprzedawcę odpłatnej naprawy z odpłatnym dostarczeniem Towaru Konsumentowi. Sprzedawca przystąpi do naprawy po otrzymaniu zapłaty całej należności z tytułu naprawy i dostawy naprawionego Towaru.
 11. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady wyłączona jest w stosunkach Sprzedawcy z Klientami, którzy nie są Konsumentami.

§ 10 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

 1. Sprzedawca korzysta z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.
 2. Inspekcja Handlowa jest uprawniona i właściwa dla rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich Sprzedawcy z Konsumentami. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl/, adresy stron internetowych pozostałych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, działających na obszarze poszczególnych województw znajdują się na stronie http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136, a także w rejestrze podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, znajdującego się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php
 3. Więcej informacji dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, jak również w siedzibach poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz na ich stronach internetowych.
 4. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep.pl@somfy.com

§ 11 Dane osobowe

Szczegółowe informacje wymagane rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podawane są Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca może zmieniać niniejsze ogólne warunki sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą ogólnych warunków sprzedaży, zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w dacie zawarcia umowy.
 2. W razie błędu systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca, prowadzącego do błędów na Stronie, w szczególności w zakresie prezentowanej ceny Towaru lub kosztów dostawy, Sprzedawca może na podstawie art. 84 KC uchylić się od skutków prawnych potwierdzenia otrzymania zamówienia, o ile Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki e-mailem lub telefonicznie.
 3. Umowy podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku dokonania wyboru prawa.
 4. W sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową sprzedaży Towaru zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, który nie jest Konsumentem, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 25.07.2018 roku.

Ładuje...