OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM


Niniejszy ogólne warunki sprzedaży określają warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym na stronie sklep.somfy.pl przez Somfy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: Somfy), adres spółki: ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 000016533, NIP:1130789222, REGON: 012152309.§ 1 Definicje Użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży w sklepie internetowym następujące określenia oznaczają:

KC - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna, w tym również Konsument, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która kupuje w Sklepie Towar od Sprzedawcy;

Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, o której mowa w art. 22(1) KC;

Koszyk - funkcjonalność Strony pozwalająca sporządzić listę Towarów wybranych przez Klienta spośród Towarów dostępnych w Sklepie;

Sprzedawca– Somfy;

Regulamin – regulamin sklepu internetowego działającego na stronie sklep.somfy.pl/regulamin;

Sklep – sklep internetowy działający na Stronie;

Strona – serwis internetowy działający pod adresem sklep.somfy.pl Strona administrowana jest przez lub na zlecenie Sprzedawcy;

Towar – rzecz ruchoma z asortymentu Sklepu, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

Użytkownik – użytkownik internetu, w tym będący Klientem, korzystający ze Strony;


§ 2 Treści zawarte na Stronie

1. Sprzedawca prezentuje na Stronie Towary, ich opisy, cenniki i inne informacje dotyczące Towarów z asortymentu Sklepu. Treści te nie stanowią oferty, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 KC.

2. Treści prezentowane na Stronie, w szczególności utwory graficzne i słowne, są chronione prawem autorskim. Użytkownik nie może wykorzystywać żadnej zamieszczonej na Stronie treści, ani w całości ani w części, ani w formie oryginalnej ani w formie opracowania, do celów innych niż własny użytek osobisty. Użytkownik nie może również w inny sposób dystrybuować, zmieniać, ponownie wykorzystywać lub umieszczać na innych stronach jakiejkolwiek części Strony bez zgody uprawnionego.


§ 3 Ceny

1. Ceny Towarów są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i wyrażone są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny Towarów nie obejmują kosztów ich dostawy.

3. Sprzedawca może zmieniać ceny Towarów w Sklepie. Zmiana ceny Towaru pozostaje bez wpływu na cenę należną Sprzedawcy na podstawie zamówienia złożonego przed dokonaniem przez Sprzedawcę zmiany ceny Towaru w Sklepie.

4. Ceny podane na Stronie obowiązują jedynie w Sklepie.


§ 4 Dostawa i odbiór Towarów

1. Towary dostarczane są wyłącznie terytorium Polski.

2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Klienta sposobu dostawy, od ilości i wartości zamówienia i wskazywane są Klientowi na Stronie podczas dokonywania przez Klienta wyboru sposobu dostawy Towaru.

3. Całkowity koszt zamówienia, obejmujący cenę Towaru i koszty jego dostawy, wskazywany jest Klientowi, przed złożeniem przez niego zamówienia, na Stronie w Koszyku.

4. Towary dostarczane są za pośrednictwem kuriera. Klient może także odebrać Towar osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy pod adresem ul. Marywilska 34 03-228 Warszawa , od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, w godzinach od 10.00 do 17.00. Odbioru osobistego Towaru należy dokonać w terminie 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Klienta przez Sprzedawcę o gotowości Towaru do odbioru.

5. Wyboru sposobu dostawy Klient dokonuje podczas składania zamówienia.

6. W uzasadnionych wypadkach zakupione Towary mogą zostać dostarczone w dwóch dostawach, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany telefonicznie lub e-mailem. Podział dostawy na dwie części nie powoduje zwiększenia kosztów dostawy.


§ 5 Sposób płatności za Towar

1. O dostępnych sposobach płatności za Towar Klient informowany jest w trakcie składania zamówienia.

2. Klient może wybierać spośród następujących sposobów płatności za Towar: a) Płatność kartą kredytową, b) płatność przelewem błyskawicznym Przelewy24, c) Płatność za pobraniem

3. Płatność za pobraniem można dokonywać do kwoty 5 tysięcy złotych brutto

4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od Klienta całej należnej kwoty, obejmującej cenę Towaru i koszty jego dostawy.

5. W braku odmiennego postanowienia na Stronie, Klient powinien uiścić całą należną kwotę, obejmującą cenę Towaru i koszty jego dostawy w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia otrzymania zamówienia od Sprzedawcy.

6. Jeżeli Klient dopuszcza się zwłoki, Sprzedawca może wyznaczyć mu odpowiedni dodatkowy termin, nie krótszy niż trzy dni z informacją, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu Sprzedawca będzie uprawniony do anulowania zamówienia, to jest odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. 491 KC.


§ 6 Termin spełnienia świadczenia (wydania Towaru) przez Sprzedawcę Spełnienie świadczenia przez Sprzedawcę – wydanie Towaru Klientowi nastąpi w terminie 4 dni od dnia otrzymania całej należnej Sprzedawcy od Klienta kwoty, obejmującej cenę Towaru i koszty jego dostawy.


§ 7 Promocje

1. Sprzedawca może prowadzić akcje promocyjne i wyprzedaże na warunkach szczególnych wobec niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. W szczególności Sprzedawca może przyznawać rabaty kwotowe lub procentowe obniżające cenę Towaru.

2. Skorzystanie z promocji może być uzależnione od posiadania przez Klienta kodu rabatowego i podania go w trakcie zamawiania Towaru. Jeżeli Klient posiada kod rabatowy na zasadach określonych w warunkach danej promocji, to powinien zapoznać się z terminem ważności kodu rabatowego albowiem po upływie terminu ważności, kod rabatowy nie będzie mógł zostać użyty. Kod rabatowy nie może być łączony z innym kodem albo kodami rabatowymi ani z innymi promocjami, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

3. Promocje nie mogą się łączyć, chyba że warunki promocji stanowią inaczej.

4. Promocje prowadzone są na czas określony lub do wyczerpania Towaru objętego promocją. W braku wskazania czasu trwania promocji i braku wskazania, że promocja obowiązuje do wyczerpania Towaru przyjmuje się, że promocja trwa do odwołania przez Sprzedawcę.

5. W wypadku, gdy promocja dotyczy sytuacji, w której Klient składa zamówienie obejmujące więcej niż jeden Towar, w szczególności zestaw promocyjny albo pakiet promocyjny, wówczas Klient nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych Towarów wchodzących w skład zestawu promocyjnego albo pakietu promocyjnego, jak również nie jest możliwy podział zestawu promocyjnego ani pakietu promocyjnego. Postanowienia niniejszego ustępu mają pierwszeństwo wobec postanowień Regulaminu.


§ 8 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Konsument, który zawarł umowę sprzedaży Towaru w Sklepie może w terminie 30 dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru i z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia mu Towaru, innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się: dla umowy sprzedaży Towaru - od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;

3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można, lecz nie trzeba, złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2017.683 t.j.). Wzór formularza odstąpienia od umowy udostępniony jest w Sklepie wraz z Regulaminem, Konsument może, lecz nie musi, skorzystać z tego wzoru formularza.

4. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć: (a) pocztą elektroniczną na adres sklep.pl@somfy.com , (b) na piśmie wysłanym na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice (c) na piśmie złożonym osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

5. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

6. W razie otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy za pomocą poczty elektronicznej, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi wiadomość pocztą elektroniczną potwierdzającą otrzymanie oświadczenia.

7. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru umowę tę uważa się za niezawartą.

8. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

9. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towaru, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca wstrzyma się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia mu przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

12. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.

13. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru. Jeżeli Konsument prześle zwracany Towar za pobraniem, wówczas Sprzedawca może Towar odebrać a następnie wystawić Konsumentowi fakturę VAT obejmującą kwotę pobrania.

14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

15. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów: a) w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; b) w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia; c) w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; d) w której przedmiotem świadczenia są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; g) zawartej w drodze aukcji publicznej; h) o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; i) o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których Konsument wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta.

16. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej Sprzedawca od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:

1) są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;

2) dotyczą wyłącznie aktywności Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę;

3) zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;

4) zostały wytworzone przez Konsumenta wspólnie z innymi konsumentami, którzy nadal mogą z nich korzystać.

17. Z wyjątkiem przypadków, o których mowa w pkt 16 ppkt 1)-3), Sprzedawca na żądanie Konsumenta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez Konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę. Konsument ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia konsumenta, o których mowa w zdaniu pierwszym.

18. Wobec treści art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy niniejszego paragrafu stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 9 Reklamacje i niezgodność świadczenia z umową

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową sprzedaży Towaru.

2. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3. Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi: 1) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk; 2) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że: a) nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, b) przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, c) publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy; 3) być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać; 4) być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4. W zakresie Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca informuje Konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas: 1) dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub 2) zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej przez czas dostarczania informacji, o którym mowa w zdaniu pierwszym. Jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli: 1) poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania; 2) niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt 3 lub 4, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt 3 lub 4, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

6. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli: 1) zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 2) niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez 1) Sprzedawcę lub 2) przez osobę trzecią, w zakresie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w wypadku sprzedaży Towaru z elementami cyfrowymi.

7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową, istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności Towaru z umową. Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

8. W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi. Domniemywa się, że brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

9. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

10. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

11. Jeżeli Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z umową, Sprzedawca demontuje Towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.

12. Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

13. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 9; 2) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt 10 lub 11; 3) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 4) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany; 5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

14. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

15. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

16. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

17. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

18. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

19. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

20. Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt 9-11, 15,19.

21. Odstępstwo od warunków gwarancji określonych w reklamie na niekorzyść Konsumenta jest bezskuteczne, chyba że oświadczenie gwarancyjne złożone w reklamie przed zawarciem umowy zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakiej reklama została przeprowadzona, lub w porównywalny sposób.

22. Gwarancja trwałości nie może przewidywać warunków naprawy albo wymiany mniej korzystnych dla Konsumenta niż określone w pkt 9-12.

23. Reklamacje można składać: (a) drogą poczty elektronicznej na adres: sklep.pl@somfy.com, (b) na piśmie wysłanym na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy: Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice (c) na piśmie złożonym osobiście w przedsiębiorstwie Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

24. W reklamacji Konsument powinien: (a) podać swoje imię i nazwisko, a także adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny (b) wskazać Towar, którego dotyczy reklamacja i datę jego zakupu, w szczególności podając numer zamówienia lub inne informacje pozwalające zidentyfikować Towar, (c) wskazać przyczynę reklamacji - określić niezgodność Towaru z umową i datę jej pojawienia się, (d) wskazać czego się domaga, (e) podpisać reklamację, gdy jest składana na piśmie.

25. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca odpowie Konsumentowi na adres, z którego otrzymał reklamację, chyba że Konsument zaznaczy w reklamacji, iż odpowiedź ma nastąpić na inny adres. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku, takim jak w szczególności e-mail.

26. Towar będący przedmiotem reklamacji Konsument zobowiązany jest dostarczyć, przesyłką albo osobiście, na adres przedsiębiorstwa Sprzedawcy Somfy Sp. z o.o. ul. Rudolfa Diesla 9, 32-005 Niepołomice

27. Konsument może skorzystać z formularza reklamacji udostępnianego przez Sprzedawcę na Stronie.

28. Jeżeli Sprzedawca nie uzna reklamacji, w szczególności z uwagi na niewłaściwe korzystanie z Towaru przez Konsumenta, Sprzedawca poinformuje Konsumenta o możliwości dokonania przez Sprzedawcę odpłatnej naprawy z odpłatnym dostarczeniem Towaru Konsumentowi. Sprzedawca przystąpi do naprawy po otrzymaniu zapłaty całej należności z tytułu naprawy i dostawy naprawionego Towaru.

29. Postanowienia dotyczące odpowiedzialności z tytułu niezgodności świadczenia z umową sprzedaży Towaru nie znajdują zastosowania do stosunków Sprzedawcy z Klientami, którzy nie są Konsumentami. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady wobec Klientów, którzy nie są Konsumentami, jest wyłączona.

30. Wobec treści art. 7aa ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, przepisy niniejszego paragrafu, dotyczące Konsumenta, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


§ 10 Pozasądowe rozwiązywanie sporów

1. Sprzedawca korzysta z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich.

2. Inspekcja Handlowa jest uprawniona i właściwa dla rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich Sprzedawcy z Konsumentami. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie: http://www.wiih.org.pl/, adresy stron internetowych pozostałych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, działających na obszarze poszczególnych województw znajdują się na stronie http://www.wiih.org.pl/index.php?id=139&id2=136, a także w rejestrze podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozstrzygania sporów, znajdującego się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

3. Więcej informacji dotyczących pozasądowego rozstrzygania sporów, znajduje się na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php, jak również w siedzibach poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, oraz na ich stronach internetowych.

4. Pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy sklep.pl@somfy.com.


§ 11 Dane osobowe Szczegółowe informacje wymagane rozporządzeniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE podawane są Użytkownikowi podczas pozyskiwania jego danych osobowych.


§ 12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca może zmieniać niniejsze ogólne warunki sprzedaży. Do umów zawartych przed zmianą ogólnych warunków sprzedaży, zastosowanie mają ogólne warunki sprzedaży obowiązujące w dacie zawarcia umowy.

2. W razie błędu systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca, prowadzącego do błędów na Stronie, w szczególności w zakresie prezentowanej ceny Towaru lub kosztów dostawy, Sprzedawca może na podstawie art. 84 KC uchylić się od skutków prawnych potwierdzenia otrzymania zamówienia, o ile Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, o czym Sprzedawca poinformuje Klienta bez zbędnej zwłoki e-mailem lub telefonicznie.

3. Umowy podlegają prawu polskiemu i zawierane są w języku polskim. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa, jakie byłoby właściwe w braku dokonania wyboru prawa.

4. W sporach, które mogą wyniknąć w związku z umową sprzedaży Towaru zawartą przez Sprzedawcę z Klientem, który nie jest Konsumentem, wyłącznie właściwy będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży wchodzą w życie z dniem 02.02.2023 roku.

Ładuje...